تبلیغات
دانلود رایگان بهترینها - قالب بسیار زیبای اسلایدر بلاگ اسکای قالب زیبا وحرفه ای

طراحی سایت

مدیر وبلاگ

طراحی سایت


دانلود رایگان بهترینها
سلام اینم یک قالب زیبا برای شما دوستان لطفا نظر از یادتون نره....


قالب وبلاگ با موضوع عمومی / دانلود / شخصی / وب سایت / به همراه اسلاید شو


 


قالب بسیار زیبای اسلایدر بلاگ اسکای
این قالب در بالا دارای یک اسلاید شو تصاویر بسیار زیبا می باشد.


 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html>  <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir"> <mce: mce_src="http://mytheme.ir/themes/.js" language="java"></mce:> <meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />"> <meta name="deion" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Deion />" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RssHRef />" /> <mce: mce_src="http://mythemes.ir/t36/-k.js" language="java"></mce:>  <mce: type="text/java" mce_src="http://mythemes.ir/t36/jquery.js"></mce:> <mce: type="text/java" mce_src="http://mythemes.ir/t36/easySlider1.5.js"></mce:> <mce: type="text/java"><!-- $(document).ready(function(){     $("#slider").easySlider(); });  var i=1; var mytheme_pic=new Array(); var mytheme_titr=new Array(); var mytheme_text=new Array(); var mytheme_link=new Array();  /*  nahveye estefade az slideshow baraye ijad slide jadid az 4 ghesmat zir copy begirid va adade dakhel keroshe ra be tartib tanzim konid:   mytheme_pic[4] = "Your_pic.jpg" mytheme_titr[4] = "Your_titr"; mytheme_text[4] = "Your_text"; mytheme_link[4] = "Your_link";  tavajoh konid tedad slide haye shoma bayad ba moteghayer (number) barabar bashad.  >> SIZE TASAVIR >> width="650 px" :: height="260 px"  */  var number = 3; //تعداد تصاویر اسلاید شما در این متغیر ذخیره می شود   mytheme_pic[1] = "http://mythemes.ir/t36/pic1.jpg"; //adress tasvire shoma mytheme_titr[1] = "تیتر اسلاید شماره 1"; //titr marbot be tasvire shoma mytheme_text[1] = "متن اسلاید شماره 1 در اینجا نمایش داده می شود. می توانید این قسمت را ویرایش کنید."; //matne tozih marbot be tasvire shoma mytheme_link[1] = "http://www.mytheme.ir"; // link marbot be tasvire shoma   mytheme_pic[2] = "http://mythemes.ir/t36/pic2.jpg"; mytheme_titr[2] = "تیتر اسلاید شماره 2";; mytheme_text[2] = "متن اسلاید شماره 2 در اینجا نمایش داده می شود. می توانید این قسمت را ویرایش کنید."; mytheme_link[2] = "http://mytheme.ir/free-domain.php";   mytheme_pic[3] = "http://mythemes.ir/t36/pic3.jpg"; mytheme_titr[3] = "تیتر اسلاید شماره 3"; mytheme_text[3] = "متن اسلاید شماره 3 در اینجا نمایش داده می شود. می توانید این قسمت را ویرایش کنید."; mytheme_link[3] = "http://www.mytheme.ir"; // --></mce:>  <title><BlogSky:Weblog PageTitle /></title>   </head>  <body>  <div align="center"> <table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td> </td> <td class=div2>  <div class=div00> <div class=div60> <div class=div101> <div class=div10><font class=title><BlogSky:Weblog Title /></font></div></div> <div class=div11> <div class=div12><font class=des><BlogSky:Weblog Deion /></font></div></div> </div>  <div class=ss> <div class=s1><form method="Get" action="http://google.com/search"><input name="sitesearch" value="<BlogSky:Weblog URL />" type="hidden"> <div class=s2> <input type="text" name="q" size="19" style="border: 0px none; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr; color:#5f5f5f;" mce_style="border: 0px none; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr; color:#5f5f5f;"></div> <div class=s3><input type="image" src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" width=50 height=60></div> </form></div>  <div class=s4> <div class=s5><font class=text10> <a href="<BlogSky:Weblog URL ></a>"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>                 <a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef ></a>"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>                 <a href="<BlogSky:Weblog MobileHRef ></a>" target="_blank"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>              <a href="java:void(0)" mce_href="java:void(0)" onclick="("<BlogSky:Profile ContactHRef ></a>","_blank","width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes");"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>             <a href="http://www.mytheme.ir" mce_href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>     </font></div></div> </div>  <div class=div170>  <BlogSky:Profile Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div> <div class=div341> <div class=sm></div> <div class=div31><center><a href="<BlogSky:Profile HRef ></a>"><img src="<BlogSky:Profile ImageSrc />" style="width: 120px;" border="0" vspace="8"></a></center> <font class=text1><BlogSky:Profile AboutMe /></font></div> </div><div class=div30></div> </div></BlogSky:Profile Body>  <BlogSky:PostTitle Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>آخرین مطالب</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:PostTitle PostTitles><ul><li><a href="<BlogSky:PostTitle HRef ></a>"><BlogSky:PostTitle Title /></a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:PostTitle PostTitles> <ul><li><b><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef ></a>">لیست آخرین مطالب</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:PostTitle Body>  <BlogSky:Archive Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:Archive Archives><ul><li><a href="<BlogSky:Archive HRef ></a>"><BlogSky:Archive Title /></a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:Archive Archives> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:Archive Body>  <BlogSky:StaticPageTitle Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>صفحات وبلاگ</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles><ul><li><a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef ></a>"><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:StaticPageTitle Body>  <BlogSky:Author Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:Author Authors><ul><li><a href="<BlogSky:Author HRef ></a>"><BlogSky:Author Name /></a> (<BlogSky:Author PostCount />)</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:Author Authors> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:Author Body>  <BlogSky:Category Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:Category Categories><ul><li><a href="<BlogSky:Category HRef ></a>"><BlogSky:Category Title /></a> (<BlogSky:Category PostCount />)</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:Category Categories> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:Category Body>  <BlogSky:DailyLink Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:DailyLink DailyLinks><ul><li><a target="_blank" href="<BlogSky:DailyLink URL ></a>" title="<BlogSky:DailyLink Deion />"><BlogSky:DailyLink Title /></a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:DailyLink DailyLinks> <ul><li><b><a href="<BlogSky:Weblog DailyLinkHRef ></a>">نمایش تمام پیوندها</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:DailyLink Body>  <BlogSky:LinkBox Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <BlogSky:LinkBox LinkBoxes><ul><li><a target="_blank" href="<BlogSky:LinkBox URL ></a>"><BlogSky:LinkBox Title /></a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></BlogSky:LinkBox LinkBoxes> <ul><li><a target="_blank" href="http://www.javidhost.com" mce_href="http://www.javidhost.com">هاست لینوکس</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" mce_src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"> </font></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:LinkBox Body>  <BlogSky:Logo Body><div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>لوگو</font></div></div> <div class=div341><div style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"> <img src="<BlogSky:Logo ImageSrc />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="width: 120px;" vspace="5"> <br>     <input type="text" value="<a href="<BlogSky:Weblog URL ></a>"><img src="<BlogSky:Logo ImageSrc />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>" dir="ltr" size="23" readonly style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt"> </div></div><div class=div30></div> </div></BlogSky:Logo Body>  <div class=div24> <div class=div35> <div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div> <div class=div341><font class=text1> <ul><li>تعداد بازدیدکنندگان: <BlogSky:Weblog Counter /></li></ul> </font></div><div class=div30></div> </div>  <div class=div024><center>     <a href="<BlogSky:Weblog RssHRef ></a>" target="_blank"><img src="http://www.blogsky.com/images/template/chocolate/rss.gif" mce_src="http://www.blogsky.com/images/template/chocolate/rss.gif" border=0></a></center></div> </div>  <div class=div20>  <!-- Slideshow Starts Here --> <div class="mys"> <div id="container"> <div id="content"> <div id="slider"> <ul>                 <mce: type="text/java"><!-- for (i=1;i<=number;i++) { document.write("<li><div class=imgs style="background:url("+mytheme_pic[i]+")" mce_style="background:url("+mytheme_pic[i]+")" width=650 height=260><div class=texts><div class=texts2><a style="text-decoration:none;" mce_style="text-decoration:none;" href=""+mytheme_link[i]+"" mce_href=""+mytheme_link[i]+""><font class=text11>"+mytheme_titr[i]+"</font><br><font class=text12>"+mytheme_text[i]+"</font></a></div></div></div></li>"); }; // --></mce:>             </ul>         </div> </div></div> </div> <!-- Slideshow Ends Here -->  <div class=div201> <BlogSky:Post Body><BlogSky:Post Posts><div class=div54> <div class=div15> <div class=div015></div> <div class=div18><font class=text6><a href="<BlogSky:Post HRef ></a>"><BlogSky:Post Title /></a></font></div> <div class=div27><font class=text8><b><BlogSky:Post Comment><a onclick="("<BlogSky:Comment HRef ></a>","_blank","width=440, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes");" href="java:void(0)"><BlogSky:Comment Count /></a></BlogSky:Post Comment></b></font></div> <div class=div58><font class=text7><BlogSky:Post Date /> <b>::</b> <BlogSky:Post Time /> <b>::</b>  نویسنده : <a href="<BlogSky:Post AuthorProfileHRef ></a>"><BlogSky:Post AuthorName /></a></font></div> </div> <div class=div21> <div class=div55></div> <div class=div56><font class=text4><BlogSky:Post Password> <div style="padding: 20px 0" mce_style="padding: 20px 0"> <div>این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.<br /> برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.</div> <div style="padding-top: 7px;" mce_style="padding-top: 7px;"> <BlogSky:Password Message><BlogSky:Message Text /></BlogSky:Password Message> رمز عبور: <input type="password" name="txtPassword" dir="ltr">  <input type="submit" name="submit" value="ارسال" /> </div></div></BlogSky:Post Password> <BlogSky:Post Text /> <BlogSky:Post More><br><br><b><a href="<BlogSky:Post HRef ></a>">ادامه مطلب ...</a></b></BlogSky:Post More><br><br></font></div> <div class=div016> <a href="http://twitter.com/home?status=<BlogSky:Post Title ></a> - <BlogSky:Post HRef />"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br> <a href="http://facebook.com/sharer.php?u=<BlogSky:Post HRef ></a>&t=<BlogSky:Post Title />"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br> <a href="http://www.balatarin.com/links/submit?phase=2&url=<BlogSky:Post HRef ></a>&title=<BlogSky:Post Title />"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br> <a href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=<BlogSky:Post HRef ></a>&title=<BlogSky:Post Title />"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a></div> </div> <div class=div26></div> </div></BlogSky:Post Posts></BlogSky:Post Body>  <BlogSky:DailyLinkList Body><div class=div54> <div class=div15> <div class=div015></div> <div class=div18><font class=text6><a href="<BlogSky:Weblog DailyLinkHRef ></a>">پیوندهای روزانه</a></font></div> <div class=div58></div> </div> <div class=div21> <div class=div55></div> <div class=div56><font class=text4> <ul><BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists> <li><b><a href="<BlogSky:DailyLinkList URL ></a>" target="_blank" title="<BlogSky:DailyLinkList Date />"><BlogSky:DailyLinkList Title /></a></b>    <span style="font-size:7pt" mce_style="font-size:7pt">(<BlogSky:DailyLinkList ClickCount /> کلیک)</span><br><BlogSky:DailyLinkList Deion /></li><br> </BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists></ul> </font></div></div> <div class=div26></div> </div></BlogSky:DailyLinkList Body>  <BlogSky:PostTitleList Body> <div class=div54> <div class=div15> <div class=div015></div> <div class=div18><font class=text6><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef ></a>">آخرین مطالب</a></font></div> <div class=div58></div> </div>  <div class=div21> <div class=div55></div> <div class=div56><font class=text4><ul> <BlogSky:PostTitleList PostTitleLists> <li><b><a href="<BlogSky:PostTitleList HRef ></a>"><BlogSky:PostTitleList Title /></a></b><br> <span style="font-size:7pt" mce_style="font-size:7pt">(نوشته شده در تاریخ <BlogSky:PostTitleList Date /> توسط <a href="<BlogSky:PostTitleList AuthorProfileHRef ></a>" target="_blank"><BlogSky:PostTitleList AuthorName /></a>)</span></li><br> </BlogSky:PostTitleList PostTitleLists></ul> </font></div> <div class=div26></div> </div>  </BlogSky:PostTitleList Body>  <div class=div29></div> <div class=div28><font class=text9> <BlogSky:MultiPage Body> <BlogSky:MultiPage PreviousPage><a href="<BlogSky:PreviousPage HRef ></a>"><<</a></BlogSky:MultiPage PreviousPage> <BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>   <a href="<BlogSky:Page HRef ></a>"><BlogSky:Page Number /></a>   </BlogSky:Page NoSelected> <BlogSky:Page Selected>   <BlogSky:Page Number />   </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:MultiPage NextPage><a href="<BlogSky:NextPage HRef ></a>">>></a></BlogSky:MultiPage NextPage> <br></BlogSky:MultiPage Body></font> </div> </div> </div> </div> </div> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td class=b2> <div class=div7> <a href="http://www.mytheme.ir" mce_href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"> <img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" mce_src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=204 height=35></a></div> </td> <td> </td> </tr> </table> </div>  </body>  </html>
طبقه بندی: قالب وبلاگ،
.: enter2iran :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : علی امیری باراندوزی